CUỘN KHÁNG TỤ 20,25,30,40,60,80KVA

Cuộn kháng 7%-440V/50Hz Dùng cho tụ 20Kvar-440Vac

Cuộn kháng 7%-440V/50Hz Dùng cho tụ 25Kvar-440Vac

Cuộn kháng 7%-440V/50Hz Dùng cho tụ 30Kvar-440Vac

Cuộn kháng 7%-440V/50Hz Dùng cho tụ 40Kvar-440Vac

Cuộn kháng 7%-440V/50Hz Dùng cho tụ 60Kvar-440Vac

Cuộn kháng 7%-440V/50Hz Dùng cho tụ 80Kvar-440Vac

Danh mục: